2 pigs eating potty
pig 1-  Yaar hum duniya ki potty khate hai
koi hamari potty bhi to khata hoga.

Pig 2 :  Saale khane ke waqt to dhang ki baat kar.