MSG OF THE DAY

MSG OF THE DAY- Hamara Achcha Time Duniya ko Batata Hai ki HUM KYA HAI ?

Aur Bura Time Hume Batata Hai ki DUNIYA KYA Hai ?

Rating