U luk sweet when

U luk sweet when u read my message.
U luk sweeter when u read my message & smile.
U luk sweetest when u read my message, smile & reply.
So, try to look sweetest.