You=lovely

You=lovely
You=perfect
You=beautiful
You=amazing
You=sweet
You=cute
You=genius
You=fantastic
You=fabulous
Me=liar